Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Học viện Quân sự Võ Nguyên Giáp

Nên đổi tên Học viện Quốc phòng thành Học viện Quân sự Võ Nguyên Giáp. Tư tưởng quân sự của Võ Nguyên Giáp là cốt lõi tư tưởng quân sự Việt Nam hiện nay.
Nếu xét thuần túy về việc tạo danh tiếng, cái tên Học viện Quân sự Võ Nguyên Giáp cũng dễ nổi bật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét