Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Bố lại đi làm nhiệm vu, ở Trường Sa


3 nhận xét: