Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI


Nên cho phép người lao động được quyền lựa chọn, hoặc hưởng bảo hiểm một lần, hoặc bảo lưu thời gian đóng. Nhưng nên giúp họ hiểu rằng, bảo lưu thời gian đóng là lựa chọn tốt nhất cho chính họ.
Tôi, đi làm từ năm 17 tuổi, nhưng đến năm 59 tuổi mới đủ điều kiện lĩnh lương hưu, và lương hưu chắc chắn không cao. Nhưng còn hơn ông anh đồng nghiệp, 60 tuổi rồi, "hiu" rồi nhưng thiếu một năm đóng bảo hiểm, chưa đủ điều kiện lĩnh lương hưu. Vậy mà vẫn không tệ bằng một ông đồng nghiệp cũng ở Nha Trang, chỉ kém tôi vài tuổi nhưng nếu muốn đủ năm đóng bảo hiểm để được hưởng lương hưu, phải làm việc đến năm 70 tuổi. 
Ba ông này đều bị xóa sạch mấy chục năm làm việc trước khi sang chỗ làm mới, để lĩnh trợ cấp một lần. chả nhiều nhặn gì.

1 nhận xét: