Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

CON ĐƯỜNG VÀ BÁC TÀI

Hầu hết ý kiến trên mạng về ĐH XII tập trung vào chuyện nhân sự. Vị nào ngồi ghế nào, chuyện đó cũng rất quan trọng. Nhưng đường hướng phát triển của đất nước, của Đảng trong thời gian tới sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào chuyện vị nào ngồi ghế nào. Đường hướng đó, có thể thấy từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trong đó nội dung quan trọng nhất là việc ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).   
          “Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI tán thành, đồng ý để Chính phủ cùng chính phủ các nước ký Hiệp định TPP vào đầu tháng 02/2016; giao Bộ Chính trị chỉ đạo công tác chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn Hiệp định theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng đề án trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định TPP”.
Tham gia Hiệp định TPP, Việt Nam chúng ta sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều quy định pháp luật về thương mại, hải quan, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, lao động…

          Đảng đã chấp nhận những thay đổi đó, sẽ là những thay đổi rất sâu sắc, không chỉ về kinh tế mà cả về thiết chế xã hội, sẽ dẫn tới sự thay đổi về thể chế hành chính nhà nước. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét